...Skip to content

Standardni uslovi & odredbe

Bilo da ste stolar, dizajner interijera ili dizajner kupatila, Palette CAD je vaš partner za sve što trebate!

Standardni uslovi & odredbe

Palette CAD AG (bivši. Palette CAD GmbH)
Behl­es­stra­ße 9-11
70329 Stutt­gart

Telefon: +49 711 9595-0
Fax: +49 711 9595-250

in­fo@pa­let­tecad.com

Trade Re­gis­ter Stutt­gart 785686
VAT ID No. DE 178416603
Tax no. 99077/00922

SE­PA Cre­di­tor Iden­ti­fier:
DE18ZZZ00000533921

Upravni odbor: Vol­ker Zel­ler (Predsjedavajući), Dirk Böck­stie­gel, El­vis Grabic, Frank Kobs
Nadzornik upravnog odbora: Dr.-Ing. Wal­ter Zins­er

Standardni uslovi & odredbe
Aktivno od : 27 Ju­ly 2022, Palette CAD AG, Trade Re­gis­ter Stutt­gart 785686

1. Obim uslova

1.1 Isporuke i usluge od strane Palette CAD AG (“Paleta”) podležu isključivo ovim odredbama i uslovima. Tako se primjenjuju na sve poslovne transakcije čak i kada nisu još jednom izričito ugovorene. Smatra se da su ovi uslovi i odredbe prihvaćeni najkasnije nakon isporuke predmeta isporuke ili pružanja usluge. Paleta se protivi primjeni uslova poslovanja i/ili uslova kupovine kupca.

1.2 Svi dogovori sklopljeni između Palette i kupca u vezi sa izvršenjem ugovora bit će navedeni u pisanoj formi u potvrdi narudžbe.

1.3 Promjene ovih uslova i odredbi će biti predložene klijentu najkasnije dva mjeseca prije. Smatra se da je kupac prihvatio ove promjene ako ne odbije promjene prije nego što stupe na snagu. Paleta će to izričito staviti do znanja kupcu u svojoj ponudi.

1.4 br. 11.12 do 11.15. uključujući, 12, 13.4 i 13.5 odredbi i uslova se primenjuju samo na komercijalna preduzeća, korporativna tela javnog prava ili posebne fondove javnog sektora.

2. Sadržaj ugovora

2.1 Paleta će omogućiti kupcu da koristi ugovorni softver naveden u narudžbenici kao objektni kod, uključujući korisnički priručnik s funkcijama opisanim u navedenom priručniku. Ugovorni softver može se sastojati od programa i/ili podataka (kataloga). Dijelovi ugovornog softvera mogu biti neupotrebljivi ako kupac nije kupio te dijelove. Nadalje, Palette može omogućiti korisniku pristup online uslugama kao što su online programi ili online skladišni prostor ili aplikacije u odgovarajućim trgovinama.

2.2 Paleta može pružiti ugovorni softver kao objektni kod na mediju za pohranu podataka ili kao preuzimanje, ili, ako je to dogovoreno, putem internetskog pristupa.

2.3 Paleta daje korisniku jednostavno i neprenosivo pravo korištenja ugovornog softvera u neizmijenjenom obliku istovremeno na ugovorenim uređajima, a za online pristup jednostavno i neprenosivo pravo korištenja korisničkog interfejsa softvera. (Pod)zakup ili iznajmljivanje nije dozvoljeno.

2.4 Kupac je ovlašten koristiti ugovorni softver isključivo u okviru opsega navedenog u ugovoru i (gdje je primjenjivo) u vezi sa zaštitom od kopiranja. Ako kupac koristi ugovoreni softver u većem obimu od dogovorenog, platit će Palette trostruko uvećanu naknadu za licencu.

2.5 Korisnički priručnik može imati oblik pomoći na mreži ili tekstualni fajl koji je uključen u isporuku.

2.6 Palette također ima pravo podugovarati svoje usluge.

2.7 Paleta može učiniti probnu verziju ugovornog softvera dostupnom kupcu. Takvo probno ispitivanje se izričito dogovori između Palette i kupca. Naknada za obezbeđivanje probne verzije ugovornog softvera biće naznačena u ponudi.

3. Intelektualna svojina

3.1 Ugovorni softver je zaštićen autorskim pravima. Zabranjeni su bilo kakav način reinženjeringa ili uređivanja ugovorenog softvera, kao i reprodukcija postignutih rezultata, osim ako su te radnje neophodne za očuvanje namjene i ispravljanje grešaka.

3.2 Kupac nije ovlašten za povratni prevod ugovornog softvera u izvorni kod ili za konvertiranje u druge programske jezike ili formate podataka ili za reprodukciju. Ukoliko je Paleta dozvolila konverziju podataka u druge formate podataka, npr. pružanjem interfejsa, Paleta zadržava ekskluzivno pravo na konvertovane podatke.

3.3 Paleta zadržava neograničena prava na svu dokumentaciju uključujući informacije o interfejsima. Ova dokumentacija može biti dostupna trećim stranama samo uz saglasnost Palette-a i mora se odmah vratiti Palette-u kada se to zatraži ako se narudžba ne izvrši.

3.4 Ukoliko je Palette razvila ili kreirala kataloge u skladu sa narudžbom kupca, Palette ima pravo koristiti ove proizvode u cijelosti ili djelimično za vlastite svrhe, pod uslovom da ništa suprotno nije izričito dogovoreno.

3.5 Kupac može kreirati jednu rezervnu kopiju bez izričitog dogovora.

3.6 Kupcu je dozvoljeno koristiti samo prava na podatke trećih strana, npr. proizvođača objekata koji se koriste u ugovornom softveru ili kataloga takvih objekata dostupnih putem interneta, pod uslovom da im treća strana daje pravo na to. Naravno, Palette daje jednostavno, neprenosivo pravo korištenja ovih podataka u svrhu vizualizacije dizajna kreiranih korištenjem ugovornog softvera, pod uvjetom da se ne primjenjuju posebni uvjeti korištenja trećih strana. Paleta ima pravo ograničiti pravo korištenja u bilo koje vrijeme, posebno ako treća strana ne pristane na korištenje.

4. Cijene, uslovi plaćanja, kašnjenje u plaćanju, otkazivanje

4.1 Cijene su franko tvornica plus odgovarajući zakonski zakonski porez na promet.

4.2 Fakture se u pravilu izdaju kao online fakture. Paleta ima pravo naplatiti naknadu za fakture izdate na papiru.

4.3 Fakture se plaćaju bez odbitaka najkasnije u roku od četiri sedmice od izdavanja.

4.4 Ukoliko su nastali troškovi i kamate, Palette ima pravo na plaćanje najprije za pokriće troškova, zatim za pokriće kamata i na kraju za pokrivanje glavne usluge.

4.5 Plaćanje će se smatrati izvršenim tek nakon što Palette ima na raspolaganju iznos.

4.6 Ako kupac kasni, Palette ima pravo zahtijevati godišnju kamatu od relevantnog trenutka u iznosu od 10 postotnih poena iznad osnovne kamatne stope, ali najmanje 10% kao paušalnu naknadu štete. Kupac ima pravo da dostavi dokaze o nižim troškovima, a Paletu o većim štetama.

4.7 Ukoliko bilo koje dospjelo plaćanje kasni više od dva mjeseca, Palette ima pravo obustaviti pružanje ugovorno ugovorenih usluga dok se takvo plaćanje ne izvrši.

4.8 Ako je plaćanje na rate dogovoreno s korisnikom, a kupac kasni sa plaćanjem duže od tri mjeseca, preostali iznos dospijeva za plaćanje u cijelosti.

4.9 Paleta zadržava pravo vlasništva na isporučenom ugovornom softveru, nosiocima podataka, dokumentaciji i isporučenom hardveru do uplate u cijelosti.

4.10 Ako kupac bez opravdanja odustane od narudžbe koja je izvršena, Palette može zahtijevati 10% prodajne cijene za troškove nastale zbog obrade narudžbe i za izgubljenu dobit, bez obzira na mogućnost podnošenja zahtjeva za stvarnu štetu koja je viši. Kupac zadržava pravo da dostavi dokaze o manjoj šteti.

4.11 Prava povrata moraju biti dogovorena u pisanoj formi. Ako je sa kupcem ugovoreno pravo na povrat, to se može iskoristiti samo ako se ne ispune određene performanse koje Palette garantuje u pisanoj formi, te je time poništena upotrebna vrijednost softvera. U ovom slučaju, usluge koje Palette već pruža, kao što su instrukcije, obuka i instalacija, bit će naplaćene proporcionalno.

5. Klauzula o indeksiranju

5.1 U slučaju ponavljanja plaćanja po osnovu ugovora u skladu sa br. 6-8, Palette ima pravo po isteku minimalnog roka korigovati cijene jednom godišnje na osnovu indeksa potrošačkih cijena.

5.2 Kada se cijene usklade, kupac ima pravo raskinuti ugovor ako je povećanje cijene veće od 5%.

6. Ugovor o usluzi (ugovor o ažuriranju)

6.1 Za vrijeme trajanja ugovora o uslugama na bazi naknade, Palette će kupcu isporučiti sva trenutna ažuriranja koja još nisu kupljena (programi i podaci), pri čemu roba, prilagođeni proizvodi i usluge instalacije nisu uključeni u obim isporuke.

6.2 Ažuriranja će sadržavati, prema nahođenju Palette, ili novu verziju programa koja nudi poboljšani opseg usluga, ili proširenje podataka i/ili ažuriranje. Ažuriranja će biti dostupna isključivo za trenutnu verziju proizvoda koje proizvodi Palette prije ažuriranja. Paleta određuje sadržaj ažuriranja po sopstvenom nahođenju, pri čemu je isključeno svako pravo korisnika da podnese bilo kakav zahtev u vezi sa takvim sadržajem.

6.3 Ugovor o usluzi se automatski obnavlja za daljnjih 12 mjeseci ako se ne raskine pismenim putem uz 3 mjeseca unaprijed.

6.4 Ako se ugovor o usluzi produži, na primjer kupovinom dodatnih proizvoda, dodatni minimalni rok od 12 mjeseci od datuma produženja će se primjenjivati na cijeli kontakt. Ako je duži minimalni rok već bio dogovoren, to će ostati nepromijenjeno.

6.5 Paleta može isporučiti ažuriranja u obliku online preuzimanja. Ako kupac zahtijeva isporuku na mediju za pohranu podataka, Palette ima pravo fakturirati povezane troškove.

6.6 Tehnička podrška koju nudi Palette kao dio ugovora o usluzi ograničena je na podršku za vraćanje funkcionalnosti softvera kako je opisano u korisničkom priručniku.

7. Palette Cloud i online prostor za pohranu

7.1 Uz naknadu, Palette može ponuditi korisniku pristup online usluzi (Palette Cloud) koju pruža Palette. Određene softverske usluge, detaljnije opisane u korisničkom priručniku, mogu se koristiti samo ako korisnik ima pristup Palette Cloud-u. Ako Palette obrađuje lične podatke trećih strana u ime kupca, primjenjuju se uvjeti obrade podataka Palette ugovora.

7.2 Plaćanje za Palette Cloud daje korisniku pravo na pristup Palette Cloudu u određenom vremenskom periodu. 7.3 Ugovor za Palette Cloud se obnavlja za narednih 12 mjeseci ako se ne raskine pismenim putem uz 3 mjeseca unaprijed.

7.4 Kupcu je potrebna trenutna verzija softvera koji se koristi za pristup Palette Cloud-u.

7.5 Obaveza Palette da bezbedno pohranjuje bilo koji sadržaj koji je korisnik sačuvao na Palette Cloud prestaje važiti šest mjeseci nakon raskida ugovora i obavještenja od strane Palette da korisnik više nema pristup Palette Cloudu.

8. Leasing

8.1 Paleta daje korisniku pravo na korištenje softvera u skladu sa br. 2.3. samo za vrijeme trajanja zakupa.

8.2 Tokom zakupa uključena su ažuriranja softvera u skladu s br. 6 i korištenje Palette Clouda u skladu s br. 7.

8.3 Ugovor se automatski obnavlja za daljnjih 12 mjeseci ako se ne raskine pismeno uz 3 mjeseca unaprijed.

9. Neotkrivanje podataka, prava intelektualne svojine

9.1 Otkrivanje bilo koje treće strane lozinki i pristupnih podataka koje pruža Palette u svrhu zaštite od kopiranja ili radi pristupa uslugama u oblaku je zabranjeno osim ako je Palette izričito ovlastila u pisanoj formi.

9.2 Kupac će marljivo štititi ugovorni softver, uključujući svu dostavljenu dokumentaciju, kao i rezervnu kopiju od bilo kakvog neovlaštenog otkrivanja trećoj strani. Ovo uključuje otkrivanje podataka neovlašćenim zaposlenima, kao i osiguravanje da se treće strane pridržavaju ovog zahtjeva.

9.3 Kupac će bez odlaganja obavijestiti Palette o bilo kakvom kršenju prava na zaštitu Palette za koje zna ili ako treća strana protiv njih podnese zahtjeve zbog kršenja zaštitnih prava koja proizlaze iz ugovornog softvera. Kupac daje Palette mogućnost pružanja podrške korisniku u slučaju bilo kakve moguće pravne radnje, a korisnik će podržati Palette u slučaju bilo kakvog zahtjeva treće strane.

9.4 Kupac na prvi zahtjev obeštećuje Palettu za štetu nastalu zbog kršenja gore navedenih obaveza.

10. Saradnja kupca

10.1 Kupac će o svom trošku nabaviti softver (uključujući operativni sistem) i hardver potreban za korištenje ugovornog softvera, instalirati ga na vrijeme i održavati u skladu sa važećim standardima. To će se dogoditi samo u odgovarajućoj, odobrenoj i predviđenoj verziji.

10.2 U korišćenju ugovornog softvera, korisnik će koristiti isključivo odgovarajuće članove osoblja.

10.3 Ukoliko je softver opremljen licencom za jedno računalo ili licencom na mreži, korisnik će u svakom trenutku pažljivo pohraniti pristupne podatke koji su mu dati i neće koristiti nijedan program za zaobilaženje. Izgubljene licence za jedno računalo će se zamijeniti samo kupovinom zaštićenog softvera. Kupac će obezbijediti stalnu i adekvatnu internet vezu kako bi softver mogao pristupiti serverima licenci Palette.

10.4 Ukoliko je softver opremljen ključem (softverska zaštita), kupac će koristiti ovaj ključ samo u kombinaciji sa softverom, pažljivo će ga čuvati u svakom trenutku i neće koristiti nikakav program za zaobilaženje. Izgubljeni ključevi se mogu zamijeniti samo kupnjom zaštićenog softvera. Kupac će osigurati da operativni sistem na korisnikovom računaru može prepoznati dongle/zaštitu od kopiranja.

11. Odgovornost za nedostatke, naknadno izvršenje

11.1 Ugovorni softver je neispravan kada ne funkcionira na način opisan u korisničkom priručniku ili u ugovoru do te mjere da je narušena prikladnost ugovornog softvera za normalnu upotrebu kako je opisano u korisničkom priručniku.

11.2 Ugovorni softver ispravno radi u hardverskom i softverskom okruženju koje je odredila Palette, a posebno na navedenom operativnom sistemu. Naravno, operativni sistem za Windows programe koje isporučuje Palette je operativni sistem za personalne računare koji je Microsoft objavio godinu dana pre datuma isporuke. Paleta ne snosi odgovornost za naknadna ažuriranja sistema.

11.3 Probna verzija je prikladna samo za testne svrhe, a ne za produktivnu upotrebu od strane kupaca, te stoga ne predstavlja neispravan ugovorni softver. Verzije softvera koje se nazivaju Beta ili RC verzije uvijek će se smatrati probnim verzijama.

11.4 Nivo dostupnosti softvera koji nudi Palette na svojim serverima za pristup korisniku (npr. online programi, online podaci, online prostor za pohranu) mora biti najmanje 99%. Opseg nedostupnosti zbog kvara izračunava se na osnovu ukupnog vremenskog perioda u kojem sistem nije bio dostupan zbog kvarova u tri mjeseca minus period održavanja.

11.5 Paleta ne jamči potpunost, valutu ili druga svojstva kataloga podataka.

11.6 Kupac mora podnijeti pismenu reklamaciju za očigledne nedostatke koji su očigledni prosječnom kupcu bez posebnog napora u roku od 10 radnih dana nakon isporuke. Za nedostatke koji nisu očigledni, reklamacija se mora podnijeti u pisanom obliku u roku od 10 radnih dana nakon otkrivanja, u suprotnom se ne mogu postavljati reklamacije koje proizlaze iz ovih nedostataka. Defekti (uključujući poruke o greškama koje se javljaju) moraju se prijaviti što je detaljnije moguće (npr. korištenjem dnevnika grešaka). Kupac će pomoći Palette u rješavanju problema i otklanjanju nedostataka.

11.7 Svi nedostaci u isporuci ili usluge će se popraviti, zamijeniti novom isporukom ili ponovo izvršiti po nahođenju Palette i besplatno. Paleta ima pravo da izvrši takve ispravke tako što će kupcu dati modifikovanu verziju ugovornog softvera. Paleta također ima pravo zaobići grešku koja može nastati ako se sama greška može ispraviti samo nesrazmjernim naporom i/ili značajno pogoršava brzinu ili vrijeme odziva ugovornog softvera.

11.8 Ako Palette nije odgovoran, kupac će nadoknaditi Palette utrošeno vrijeme i nastale troškove (uključujući, posebno, putne troškove) po odgovarajućim primjenjivim cijenama.

11.9 Ako Palette ne uspije izvršiti ispravke u razumnom roku i problem se ponovi u daljnjem razumnom roku koji odredi kupac, kupac ima pravo na sniženje cijene ili poništenje narudžbe.

11.10 Odgovornost za nedostatke na dijelu Palette je isključena ako su napravljene izmjene ugovornog softvera bez odobrenja Palette ili ako kupac koristi ugovorni softver u bilo kojem drugom okruženju osim hardverskog ili softverskog okruženja za koje je namijenjen. Kupac ima pravo da tvrdi i dokaže da promjena koju je izvršio kupac nije u vezi sa nedostatkom koji je prijavio kupac, te da takva promjena bitno ne povećava poteškoće analize i otklanjanja greške. Gore navedeno neće predstavljati niti se tumačiti kao bilo kakvo ovlaštenje Palette-a da izvrši bilo kakvu takvu promjenu u softveru.

11.11 U slučaju poništenja, korisnik će dozvoliti naknadu za korištenje ugovornog softvera. Ova naknada će se zasnivati na uobičajenom vremenu korištenja od četiri godine.

11.12 Potraživanja koja se odnose na odgovornost za nedostatke zastarijevaju dvanaest mjeseci nakon isporuke, osim zahtjeva zasnovanih na zakonu o odgovornosti za proizvode, drugim oblicima odgovornosti proizvođača ili u slučajevima namjerne namjere, grubog nemara, nepostojanja garantovanog uvjeta ili kršenja značajnih ugovornih obaveza, kao i povreda života, udova ili zdravlja. Ugovorna obaveza je značajna kada je njeno ispunjenje preduslov za pravilno izvršenje ugovora i na poštivanje na koje se ugovorni partner može pouzdati.

11.13 U slučaju da kupac zahtijeva da se naknadne izvedbene aktivnosti provode na lokaciji koju odredi, Paleta može udovoljiti tom zahtjevu, ali, dok se dijelovi obuhvaćeni odgovornošću za nedostatke ne naplaćuju, dodatni izdaci, posebno vrijeme rada i putni troškovi, bit će nadoknađeni prema standardnim cijenama Palette.

11.14 Period odgovornosti za nedostatke za naknadno izvođenje je dvanaest mjeseci s izuzetkom potraživanja na osnovu zakona o odgovornosti za proizvode, drugih oblika odgovornosti proizvođača ili u slučajevima namjerne namjere, grubog nemara, nepostojanja garantovanog uvjeta ili kršenja značajnih ugovornih obaveza obaveze u skladu sa poslednjom rečenicom br. 11.12, kao i povrede života, tela ili zdravlja. Ovaj rok se produžava najmanje do isteka prvobitnog roka odgovornosti za nedostatke na artiklu isporuke. Produžuje se za dijelove koji nisu mogli raditi prema svojoj namjeni zbog prekida za vrijeme trajanja prekida rada koji je uzrokovan naknadnim izvođenjem.

11.15 Daljnji zahtjevi u vezi s odgovornošću za nedostatke od strane kupca prema Palette-u i njihovim zamjenskim agentima su isključeni; međutim, br. 12 (Ostala odgovornost) ostaje nepromijenjen.

12. Ostala odgovornost

12.1 Zahtjevi za naknadu štete od strane kupca bez obzira na zakonsko opravdanje su isključeni. Ovo se ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je odgovornost propisana zakonom o odgovornosti za proizvode, drugim oblicima odgovornosti proizvođača ili u slučajevima namjerne namjere, grubog nemara, nepostojanja garantovanog uslova ili kršenja značajnih ugovornih obaveza u skladu sa posljednjom rečenicom br. 11.12 kao i povrede života, udova ili zdravlja.

12.2 Šteta zbog kršenja značajnih ugovornih obaveza je ograničena kako za predvidivu štetu tipičnu za ugovor, pod uslovom da nema namjerne namjere ili grubog nemara, tako i po slučaju štete od 1.000.000,00 € za finansijske gubitke, na 5.000.000 € za materijalnu štetu i tjelesne povrede; Palette ne snosi odgovornost za izgubljene rezultate performansi, izgubljenu dobit, izgubljenu uštedu, indirektnu štetu i posljedične gubitke. Ograničenja se ne primjenjuju u mjeri u kojoj je šteta pokrivena Paletteovim osiguranjem od poslovne odgovornosti. Paleta će zadržati pokrivenost koja postoji u trenutku zaključenja ugovora.

12.3 Prethodne odredbe nisu povezane s prebacivanjem tereta dokazivanja na štetu klijenta.

12.4 Korišćenje prostora za pohranu na mreži koje pruža Palette (Palette Cloud) ne dovodi do bilo kakve odgovornosti Palette-a za sadržaje koje je postavio korisnik. Palette posebno ne snosi odgovornost za gubitak sadržaja ili podataka. Kupac će napraviti odgovarajuće rezervne kopije. Palette ne preuzima nikakvu odgovornost za strane sadržaje, a posebno za nepravilnu upotrebu i postavljanje zakonski zabranjenih sadržaja (informacija, artikala, drugih usluga) ili linkova koji štete trećim licima ili krše nacionalna ili međunarodna autorska prava i oznake, ili patentna prava, prava na ime ili žigove, prava industrijske svojine ili lična prava trećih strana. Palette ne jamči nikakvo trajno praćenje sadržaja niti bilo kakvu stalnu funkcionalnost Palette Clouda.

13. Završne odredbe

13.1 Prenos prava i obaveza koje proizilazi iz ovog ugovora od strane kupca na treću stranu zahtijeva prethodnu pismenu saglasnost Palette-a.

13.2 Kupac nema pravo koristiti pravo zadržavanja u odnosu na Palette zbog drugog prava koje ne proizlazi iz ovog ugovora. Kupac može tražiti kompenzaciju samo za ona potraživanja protiv Palette koja su nesporna ili pravno utvrđena.

13.3 Promjene i dopune ovog ugovora stupaju na snagu samo ako su propisane dopunskim ugovorom koji su potpisale obje strane.

13.4 Mjesto ispunjenja je sjedište Palette.

13.5 Za sve sporove proizašle iz ovog ugovora isključivo je nadležan sud za registrovanu adresu Palette.

13.6 Ovaj ugovor podliježe njemačkom zakonu. Primjenjivost Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe UN-a je isključena.

14. Klauzula o razdvajanju

Ukoliko bilo koja pojedinačna odredba ovog Ugovora bude ili postane nevažeća, nezakonita ili neprovediva, na valjanost ostalih odredbi ovog Ugovora ni na koji način neće uticati. U tom slučaju, Strane će zamijeniti svaku odredbu Ugovora koja postane nena snazi odredbom čiji su ekonomski ciljevi što je moguće bliži ciljevima neefikasne odredbe. Dok se takva zamjenska odredba ne usvoji, umjesto nevažeće odredbe primjenjivaće se odredba Ugovora čiji su ekonomski ciljevi što je moguće bliži namjerama nevažeće odredbe. Isto važi i u slučaju da je potrebna odluka da se pokrije praznina u ugovoru.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.